عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری
فهرست مقالات

عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است .

عنصر قانونی

جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.

براساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از ‌قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

‌تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند، به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند».

مقررات قانونی مربوط به کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشا ء و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/ ۶۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۹/۱۵/ ۶۷ مجمع  تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت که به موجب قانون مزبور مجازات کلاهبرداری حبس از ۱ سال تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده علاوه بر رد اصل مال به صاحبش می باشد . ماده ا قانون تشدید مجازات : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها با تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید .یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان معجول اختیار کند و یا به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تهسیل کرده و از این راه اموال دیگری راببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود . در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط  جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ومجله یا نطق در مجامع ویا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وسازمانهای دولتی یاوابسته به دولت یا شهرداریها یا نهاد های انقلابی ویا بطور کلی از قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح ومامورین به خدمت عمومی باشد .علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دوتا ده سال وانفصال ابد از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهاد وکیفیت مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرردر این ماده وانفصال ابد ازخدمات دولتی تقلیل میدهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ودر صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه ای مدیر کل یا بالاتر یاهمتراز آنها باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی ودر صورتیکه در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

ماده ۲: هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص  تفویض  میگردد نظیر جواز صادرات وواردات آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد ویا از آن سوء استفاده نماید ویا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ویا بطور کلی مالی ویا وجهی تسهیل کند که از طریق تسهیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است . مجرم محصول وعلاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس ویا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

 

عنصر مادی

الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت‏ فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با‏ سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده‏ شده و مبلغی از او دریافت می‌کند. در صورتی که به هیچ وجه،‏ چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

  1. تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب‏ غیر استفاده می‌کند.
  2. فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
  3. مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.

در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ برخی صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود. شکی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.

ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.

این نمونه‏ ها عبارتند از:

  • فریب دادن مردم به وجود شرکت‏ها یا تجارتخانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم.
  • امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع.
  • ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع.
  • اختیار اسم یا عنوان مجعول.
  • همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت‏ اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

۱- بکار بردن وسایل متقلبانه اعم از دروغ و وسایل متقلبانه و فریب از راه حیله و تقلب همچنین اختیار نمودن اسم یا عنوان یا سمت محول و یا انواع عملیات متقلبانه می باشد .

۲- تسهیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها چیزی که به وسیله کلاهبردارتسهیل میشود . باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است موضوع کلاهبرداری می تواند مال غیر منقول باشد بنابراین اگر شخصی از راه حیله و تقلب زمین ،خانه یا باغی را با ترساندن مالک از این امر که دولت مازاد بر یک واحد را تصاحب می کند و یا ملک اورا در برنامه تخریب دارد مالک را فریب داده و اورا وا دار کند تا به قیمت ناچیزی منتقل نماید . بعنوان کلاهبردار قابل تعقیب است . همچنین منظور از حواله جات و قبوض اسنادی  هستند که معمولا دلیل وصول  و یا دریافت وجه نقد یا مالی است .

۳- اضرار به غیر کلاهبرداری جرم مرکب و آنی است و تحقق آن منوط به بردن مال غیر است کلاهبردار باید مبادرت به اخذ مال به زیان دیگری نموده باشد . بنابراین تنها  قصدانجام جرم و توسل به وسایل تقلبی و تسهیل مال برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید در نتیجه تقلبات فوق ضررو زیانی به شخص فریب خورده وارد شده باشد یا وجود این لازم نیست استفاده کننده اصلی خود او باشد . ممکن است نتیجه عنل یا تبانی عاید شخص ثالثی گردد .

 

 

عنصر روانی

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.

سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.

قصد مجرمانه و انگیزه دو موضوع مهم در عنصر معنوی جرم کلاهبردای است از آنجایی که کلاهبرداری از جرایم عمدی است بر قصد عام در ارتکاب عمل متقلبانه که گویای اراده فرداست .

قصد خاص نیز در بردن مال غبر باید وجود داشته باشد بنابراین توسل به وسایل تقلبی به قصد ایضا ء ،اذیت و گرفتار نمودن رقیب در معا ملات مهم و ورشکسته کردن آن عمل کلاهبرداری نیت قصد مجرمانه و سوءنیت عنصر مهمی در شکل گیری کلاهبرداری است اما در خصوص انگیزه و تاثیر آن در عنصر معنوی جرم بایست گفت انگیزه هر چند هم مقبول و فوبه باشد باز موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نامی تحقق جرم کلاهبرداری نیست و هر اقدامی در این راستا بعنوان کلاهبردرای قابل تعقیب است.

 

 

 

رزرو مشاوره