عدم ثبت واقعه ازدواج و پیامد های آن
فهرست مقالات

عدم ثبت واقعه ازدواج و پیامد های آن

خانواده یکی از ارکان مهم و با اهمیت ویژه‌ای است که قانونگذار هم برای استحکام آن و اینکه اهمیت آن را تشدید کند توجه ویژه‌ای به این نهاد کرده است یکی از موارد مهم در مبحث تشکیل نهاد خانواده این است که ازدواج زمانی که بین زن و شوهر اتفاق می‌افتد و این یک مورد الزامی می‌باشد ازدواج از عقود رضایی است و صرف اینکه یک طرف ازدواج درخواست بکند و طرف دیگر بپذیرد آن را، این امر صحیح بوده و برای ازدواج کفایت می‌کند و نیازمند تشریفات خاص دیگر نمی‌باشد اما در مورد
ثبت ازدواج اینگونه نیست و ثبت ازدواج یا همان ثبت واقعه ازدواج طبق قانون یکی از مسائل پر اهمیت می‌باشد و در صورت تعدی کردن با مجازات مربوط به خود همراه است.

ویژگی های ثبت ازدواج

ثبت واقعه ازدواج برای آقایان امری مهم و از طرف قانونگذار برای آنها تکلیف می‌باشد به خاطر اینکه با ثبت نکردن ازدواج برای همسران آنان عقوبت خوبی را در پی ندارد طبق قانون مصوب ۹۱ حمایت از خانواده ثبت نکردن ازدواج برای آقا جرم تلقی می‌شودو مجازات مشخصی را در پی دارد در این قانون بر اساس مواردی که گفته شد برای حفظ کیان زندگی و ساختار آن ثبت کردن ازدواج دائم و طلاق و رجوع از موارد الزامی بودن می‌باشد و با توجه به این گفته اگر مرد یکی از این موارد را انجام دهد و این
اقدام به ثبت کردن آن در دفتر رسمی نکند مجازات مورد نظر را محکوم خواهد شد پس باید به این نکته توجه کرد نه تنها فقط در بحث عدم ثبت ازدواج بلکه در بحث طلاق هم این مورد الزامی است یعنی با طلاق گرفتن مرد ملزم است که واقع طلاق را هم ثبت کند و در غیر این صورت به مجازات مورد نظر محکوم می‌شود

مجازات

اگر بخواهیم در خصوص مجازات ثبت نکردن واقعی ازدواج فسخ نکاح یا طلاق صحبت کنیم و آقا بعد از انجام این امور اقدام به ثبت نکند علاوه بر اینکه الزام به ثبت رسمی عقد می‌شود به مجازات حبس تعزیری و همچنین پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شود
مواد مرتبط:
ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

رزرو مشاوره