فهرست مقالات

طلاق اتباع خارجی در ایران

قوانین مرتبط با طلاق اتباع خارجی در ایران می‌تواند بسته به ملیت افراد و تفاوت‌های قوانین مذهبی و قوانین ملی متفاوت باشد. در ایران، مسائل مرتبط با ازدواج و طلاق به شدت تحت تأثیر قوانین اسلامی قرار دارد.

در اسلام و برخی از قوانین ایران، طلاق به عنوان آخرین اقدام در ازدواج در نظر گرفته می‌شود و باید به تأیید و اجازه مخصوصی از سوی مراجع دینی یا دادگاه‌های مخصوص اسلامی برسد.

مراحل و نحوه طلاق اتباع خارجی در ایران

رزرو مشاوره