وکیل پایه یک دادگستری در مشهد - شماره تلفن وکیل در مشهد ، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری ، شماره وکیل خوب در مشهد
فهرست مقالات

دفاع مشروع چیست

دفاع مشروع قدرتے بازدارنده باهدف جلوگیرے از خطرهایی است ڪه رهایی از ان جز با ارتڪاب جرمی ممڪن نیست

شرایط دفاع مشروع

1. رفتار ارتڪابی براے دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشتہ باشد
هرگاه توسل بہ قوای دولتے ممڪن باشدڪسی که مورد تهدید واقع شده حق ندارددر مقام دفاع برآید زیرا اولا دفاع از جان مال ناموس شهروندان اصالتا بر عهده قوای دولتے است ثانیا اقدامات مامور مذڪور در دفع تجاوز و خطر به حڪم قانون جرم محسوب نخواهد شد

2. دفاع مستند بہ قرائن معقول باشد
بین صدمہ ی احتمالے ناشی از تعرض وصدمہ ای که برای پرهیز از آن ضرورے است ارتباط منطقے وجود داشتہ باشد

3.خطر وتجاوز بہ سبب اقدام آگاهانہ یا تجاوز خود فردو دفاع دیگرے صورت نگرفته باشد
4. توسل بہ قوای دولتے بدون فوت وقت عملا ممڪن نباشدویا مداخلہ ی آنان در دفع تجاوزو خطر موثر واقع نشود.

برای اینڪه دفاع در مقابل تجاوز مشروع تلقی شود شروطے برای تجاوزو همچنین شروطے برای دفاع لازم است ڪه درصورت وجود و رعایت انها دفاع،مشروع تلقی مے شود.

شرایط تجاوز

غیرقانونے بودن تجاوز
حملہ غیر عادلانہ برخلاف حق باشد به عبارت دیگرباید تجاوزخلاف قانون وغیرعادلانہ باشدمثلا مقاومت دربرابرمامور دولتے جایز نیست وتمرد محسوب مے شود

فقدان تحریڪ قبل از تجاوز
حملہ نباید نتیجه تحریڪ مدافع باشد

فعلیت خطربراے تحقق دفاع مشروع
دفاع باید مقارن تجاوز باشدبنابراین اگر تجاوز در گذشتہ بوده وحملہ خاتمہ پیدا ڪرده باشدتوسل به دفاع مشروع منتفے است زیراقانونگذاراجازه انتقام جویے نداده است .

غیرقابل دفع بودن تجاوز
وقتے دفع تجاوزبدون ارتڪاب عمل مجرمانه ممڪن باشد استنادبہ دفاع مشروع منتفی است ( موضوع بستگے بہ شخصیت متجاوز داردمثلا در مقابل ڪودک یا دیوانه یادر مقابل حملہ پدر در صورت امڪان فرار باید فرار کرد

موضوع تجاوز در دفاع

دفاع ازنفس
 دفاع از عرض و ناموس
مقصود از عرض،آبرو،شرافت و حیثیت خانوادگے و اجتماعے است
منظور از ناموس ،زنان خانواده و وابستہ به فرد و رعایت حریم انان ازنظر موازین اخلاقے ومذهبے است

دفاع از مال
دفاع از مال راقانونگذار ڪناردفاع از نفس و عرض جایز دانستہ دفاع ازمال دیگرے تبصره 1 ماده 156 ق م ا در صورتے است ڪه حفاظت مال برعهده ی مدافع باشد

 دفاع از آزادے تن

رزرو مشاوره