اشتباه در درج نام خوانده
فهرست مقالات

اشتباه در درج نام خوانده

در این مبحث می‌خواهیم در خصوص اینکه اگر نام خوانده را به اشتباه در دادخواست وارد کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد و اینکه چه ضمانت اجرایی را در پی دارد و اینکه آیا با وارد کردن نامه خوانده مجازات خاصی در پی دارد یا خیر و مواردی که در خصوص آن بررسی خواهد شد.
در ابتدا اول باید تعریفی از ضمانت اجرا داشته باشیم و بگوییم که اساساً ضمانت اجرا چیست تصور ی که بعضی از افراد در خصوص ضمانت اجرا دارند این است که آن را با مجازات یکی می‌دانند و اینگونه می‌پندارند که هر موقع که صحبت از ضمانت اجرا در میان باشد در صورتی که این دو با هم فرق داشته و متفاوت می‌باشد همانطور که همه افراد می‌دانند قانون و وضع قوانین باعث ایجاد نظم در جامعه می‌شود و همه افراد جامعه باید از قوانین پیروی کنند و عاملی که باعث می‌شود افراد از آرای صادره از
محاکم و قوانین پیروی کرده و به آن احترام بگذارند ضمانت اجرا نام دارد پسماند اجرا فقط و فقط به معنی مجازات نیست که می‌دانید اگر قدرتی نباشد که جلودار افرادی باشد که بی‌نظمی می‌کنند و قانون را رعایت نمی‌کنند مشکلات زیادی را برای آن جامعه به بار می‌آورد پس وجود ضمانت اجرا برای نظم در آن جامعه لازم و ضروریست پس با این تفاسیر و توضیحات می‌توان گفت که مجازات‌ها می‌توان بخشی از ضمانت اجراهای قانونی باشد

نام خوانده در دادخواست:

همانطور که گفته شد برای اینکه در ابتدا بخواهید دعوایی را علیه شخصی شروع کنید باید در دادخواستی که تنظیم می‌کنید نام خوانده را بیاورید با مشخصات دقیق ان، همانطور که دادخواست شامل خواهان می‌باشد شمال خوانده با مشخصات آن هم می باشد اما بعضی مواقع پیش می‌آید که در ورود و درج نام خوانده اشتباه صورت می‌گیرد و ممکن است نام خوانده به اشتباه نام دیگر نام شخص دیگری وارد شود حال می‌خوایم ببینیم که چه چه ضمانت اجرایی را به دنبال دارد.

ضمانت اجرا:

در این حالت بعضی از اشخاص فکر می‌کنند که در این شرایط که نام خوانده را به اشتباه وارد کرده‌اند دعوای آنها رد می‌شود قرار رد دعوا صادر می‌شود ولی اینگونه نیست و باید گفت که ضمانت اجرای این مورد یعنی وارد کردن به اشتباه نام خوانده فقط باعث صدور اخطار رفع نقص می‌شود و نه صدور قرار رد دعوی
مواد مرتبط:
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد
افتاد.

رزرو مشاوره